Opći uvjeti poslovanja

  1. Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja vrijede za usluge koje pruža obrt E-PREVODITELJ, S. Radića 63, 31417 Piškorevci, OIB: 56735346958 i za sve poslovne odnose s Naručiteljem usluga.
Ako potvrdite našu ponudu u bilo kojem obliku, prihvaćate ove Opće uvjete poslovanja.
E-PREVODITELJ će pružati sve usluge u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja.

  1. Cijene i plaćanje

2.1. Cijene prijevoda

Količina teksta i cijena prijevoda se mjere prema “autorskoj kartici” koja sadrži 1500 slovnih znakova uključujući razmake.

E-PREVODITELJ će od Naručitelja tražiti uzorak teksta za prijevod kako bi
odredili konačnu cijenu (prema količini teksta za prijevod). Uzorak teksta Naručitelj može poslati na e-mail, poštom ili drugim načinom (originali nisu potrebni).

Konačnu cijenu će E-PREVODITELJ odrediti u ponudi ili predračunu prema
aktualnom cjeniku.

Za hitne prijevode (s rokom predaje prijevoda od 1-3 dana) se cijena prijevoda uvećava za 40%.

Ako se prijevod treba slati poštom Naručitelju, Naručitelj dodatno plaća poštarinu, a način dostave Naručitelj bira sam.
E-PREVODITELJ ima pravo Naručitelju naplatiti dodatne nastale troškove, primjerice putni trošak, transakcijske naknade ili naknade od banke i sl.

Uplate se vrše na bankovni račun obrta E-PREVODITELJ.

2.2. Cijene online tečaja njemačkog jezika

Cijena tečaja je određena cjenikom E-PREVODITELJA.
Konačnu cijenu će E-PREVODITELJ odrediti u ponudi ili predračunu prema
aktualnom cjeniku.

Cijena tečaja se obračunava po satu/nastavi, a jedan sat traje punih 60 minuta.

Naručitelj sam bira koliko sati želi kupiti.

U cijenu tečaja su uključeni materijali i vježbe za nastavu.

E-PREVODITELJ ima pravo Naručitelju naplatiti dodatne nastale troškove, primjerice putni trošak, transakcijske naknade ili naknade od banke i sl.

Uplate se vrše na bankovni račun obrta E-PREVODITELJ.

2.3. Cijene ostalih usluga i proizvoda

Naručitelj može kupiti i preuzeti PDF materijale i proizvode izravno preko naše web stranice ili preko E-PREVODITELJA, cijene svih usluga i proizvoda su određene cjenikom E-PREVODITELJA i navedene su na web stranici.

Uplate se vrše na bankovni račun obrta E-PREVODITELJ.

  1. Rokovi

3.1. Rokovi prijevoda

Rokove prijevoda E-PREVODITELJ dogovara sa svakim Naručiteljem posebno.

Prijevod se ne uzima u obradu dok Naručitelj ne potvrdi ponudu.

Prijevodi se šalju na e-poštu Naručitelja ili poštom na željenu adresu Naručitelja.
Ako Naručitelj želi da mu se poštom isporuči prijevod, sam snosi troškove poštarine i sam bira način dostave (prijevodi se šalju i u inozemstvo).

E-PREVODITELJ je dužan poštivati rokove koje je dogovorio s Naručiteljem.

3.2. Rokovi online tečaja

Naručitelj sam bira koliko sati nastave želi kupiti za početak i kada želi rezervirati sate. Kupljeni sati nemaju rok niti ograničenja, Naručitelj uvijek može iskoristiti kupljene sate.

Naručitelj sam bira kada želi rezervirati nastavu za tečaj njemačkog jezika i koliko sati tjedno ili mjesečno ili godišnje želi rezervirati. Naručitelj će uvijek prema želji dobiti i raspored slobodnih sati od E-PREVODITELJA kako bi lakše dogovorili termine.

Naručitelj je odgovoran osigurati sebi termine i rezervirati ih na vrijeme, E-PREVODITELJ nije obvezan čuvati slobodne termine.

3.3. Ostali rokovi

Svi PDF materijali, vježbe i tečajevi koje Naručitelj kupi preko web stranice ili preko E-PREVODITELJA nemaju rok niti ograničenja.

  1. Otkazivanje i povrat

4.1. Otkazivanje i povrat – prijevodi

Ako Naručitelj otkaže uslugu prijevoda nakon što je već potvrdio ponudu, dužan je platiti dio prijevoda koji je već preveden do trenutka otkazivanja.

Naručitelj nema pravo na povrat novca za izvršene usluge prijevoda.

4.2. Otkazivanje i povrat – online tečaj njemačkog

Naručitelj ima pravo besplatno otkazati unaprijed dogovoreni online sat/nastavu i to 48 sata prije dogovorene nastave.

Ako Naručitelj ne otkaže 48 sati prije početka nastave ili ako se ne pojavi na dogovorenu nastavu, računat će se kao da je Naručitelj sudjelovao na nastavi i nastava će biti naplaćena.

Naručitelj nema pravo na povrat novca za već izvršene usluge online tečaja njemačkog (odrađene sate), ali naručitelj ima pravo zatražiti povrat novca za neiskorištene kupljene sate (sate koje je kupio, ali još nije rezervirao i iskoristio).

4.3. Otkazivanje i povrat – ostali tečajevi i usluge

Ako Naručitelj kupi PDF materijale, vježbe ili tečaj njemačkog preko web stranice ili preko E-PREVODITELJA nema pravo na otkaz ili povrat novca za kupljene materijale i usluge.

Svi materijali i usluge su jasno opisani u ponudi i web stranici, također Naručitelj može na web stranici preuzeti besplatne primjere prije same kupnje neke usluge ili materijala, a samom kupnjom pristaje na ove Opće uvjete poslovanja.

  1. Dostava

5.1. Dostava prijevoda

Prijevodi se dostavljaju kao skenirani PDF dokument na e-mail Naručitelja ili poštom na adresu Naručitelja. Naručitelj može sam birati vrstu dostave.

Ako se prijevodi šalju poštom, Naručitelj dodatno plaća poštarinu, a način dostave Naručitelj bira sam.

5.2. Dostava ostalih materijala i usluga

Materijale i vježbe za online tečaj njemačkog E-PREVODITELJ šalje Naručitelju prije ili tijekom dogovorene nastave (kao PDF dokument).

E-PREVODITELJ će Naručitelju poslati materijale i vježbe za online nastavu na Skype/Zoom ili na e-mail Naručitelja.
Naručitelj materijale i dokumente može prema želji isprintati ili preuzeti na mobitel ili laptop.

Ostale PDF materijale, vježbe i tečajeve za samostalno učenje, koje Naručitelj može kupiti i preuzeti izravno preko naše web stranice, Naručitelj može preuzeti odmah nakon kupnje na svoj mobitel ili laptop (kao PDF dokumente).

Naručitelj može iste PDF materijale, vježbe i tečajeve kupiti preko E-PREVODITELJA, u tom slučaju će Naručitelj sve kupljene materijale dobiti na svoj e-mail (kao PDF dokumente).

  1. Razno

Vježbe i materijali za online tečaj njemačkog jezika kao i PDF materijali, vježbe i tečajevi koje Naručitelj dobije od E-PREVODITELJA ili preuzme preko web stranice, ne smiju se dijeliti s trećim stranama (niti online, niti na papiru, niti u bilo kojem obliku) i služe isključivo Naručitelju za učenje njemačkog jezika.

Siječanj 2021